મોરબી જિલ્લના તલાટી મંડળ દ્વારા જિલા વિકાસ અધિકારોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું

મોરબી જિલાના તલાટી મંડલ દ્વારા નવા આવેલ જિલા વિકાસ અધિકારી એમ.એસ.ખટાણા નું બુકે આપી ને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું

Comments
Loading...
WhatsApp chat