મોરબી મહિલા દુધ સંધની સામાન્ય ચુંટણીની કામચલાઉ મતદારયાદી પ્રસિધ્ધ

મોરબી જિલ્લા મહિલા સહકારી દુધ ઉત્પાદક સંઘ લી. મોરબીને તેની વ્યવસ્થાપક સમિતિના સભ્યોની સામાન્ય ચુંટણી-૨૦૧૮ માટે કામચલાઉ મતદારયાદી તૈયાર કરી તેની પ્રમાણિત નકલ જિલ્લા રજીસ્ટાર (સહકારી મંડળીઓ) મોરબી મારફત ચુંટણી સત્તાઅધિકારી અને પ્રાંત અધિકારી, મોરબીને મોકલાવેલ છે. આ કામચલાઉ મતદારની પ્રસિધ્ધિ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

મતદારયાદીની પ્રાથમિક પ્રસિધ્ધિ તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ સ્થળઃ- (૧).ચુંટણી અધિકારી અને પ્રાંત અધિકારીની કચેરી,મોરબી.(૨). જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર (સ.મં.)ની કચેરી, મોરબી.(૩).શ્રી મોરબી જિલ્લા મહિલા સહકારી દુધ ઉત્પાદક સંઘ લી., દાવા-વાંધાઓ રજુ કરવાની છેલ્લી તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૮ સ્થળઃ- ચુંટણી સત્તાઅધિકારી અને પ્રાંત અધિકારીની કચેરી-મોરબી., દાવા-વાંધાઓના નિકાલની આખરી તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૮ સ્થળઃ-ચુંટણી સત્તાઅધિકારી અને પ્રાંત અધિકારીની કચેરી-મોરબી.,મતદારયાદીની આખરી પ્રસિધ્ધિ તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૮ સ્થળઃ-(૧).ચુંટણી અધિકારી અને પ્રાંત અધિકારીની કચેરી,મોરબી.(૨). જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર (સ.મં.)ની કચેરી, મોરબી.(૩).શ્રી મોરબી જિલ્લા મહિલા સહકારી દુધ ઉત્પાદક સંઘ લી.રહેશે.

આખરી મતદારયાદીની પ્રસિધ્ધિ બાદ ગુજરાત નિર્દિષ્ટ સહકારી મંડળીઓની સમિતિઓની ચુંટણી બાબતના નિયમો, ૧૯૮૨ ના નિયમ-૧૬ હેઠળ ચુંટણી અંગેનું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે. તેમ ચુંટણીસત્તાધિકારી અને પ્રાંત અધિકારી-મોરબીની એક યાદીમાં જણાવવામાં આવેલ છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat