સિનોર તાલુકાના મામલતદાર એચ.જી.પટેલની મોરબી ડે-કલેકટર તરીકે બઢતી સાથે નિમણુક

વાંકાનેર પ્રાંત અધિકારી તરીકે બોડેલીના મામલતદાર એન.એફ.વસાવાની નિમણુક

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૨૮ મામલતદારોને ડેપ્યુટી કલેકટર તરીકેના બઢતી આપી બદલી કરવામાં આવી છે.જેમાં વાંકાનેર પ્રાંત અધિકારીની નવી નિમણુંક અને મોરબી કલેકટર કચેરીમાં ડે.કલેકટર ૨ ની નિમણુક કરવામાં આવી છે.

રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા બઢતી સાથે બદલીના હુકમ કરવામાં આવ્યા છે.જેમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકા મામલતદાર એન.એફ.વસાવાને પ્રાંત ઓફિસર વાંકાનેર તથા વડોદરા જિલ્લાના સીનોર તાલુકા મામલતદાર તરીકે ફરજ બજાવતા એચ.જી.પટેલને મોરબી જિલ્લા કલેકટર કચેરીમાં ડેપ્યુટી કલેકટર-૨ ની જગ્યા ઉપર બઢતી સાથે બદલી આપવામાં આવી છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat