મોરબી જિલ્લામાં પરિક્ષા કેન્દ્રો આસપાસ કેટલાક કૃત્યો કરવા પર પ્રતિબંધ

મોરબી જિલ્લામાં ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક  શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દવારા આગામી તા ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ થી ૧૧-૦૭-૨૦૧૭ દરમિયાન ધોરણ-૧૦(એસ.એસ.સી) ની અને ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.) સામાન્ય પ્રવાહ તથા વિજ્ઞાન પ્રવાહની પુરક પરીક્ષાઓ યોજનાર હોય, આ પરીક્ષાઓ શાંતિપુર્ણ વાતાવરણમાં યોજાય તેમજ પરીક્ષાની કાર્યવાહીમાં કોઇપણ જાતની રૂકાવટ ન આવે અને કાયદો- વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તે માટે ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ ૧૪૪થી મળેલ અધિકારની રૂએ મોરબી જીલ્લા કલેકટ પી.જી.પટેલ, એ એક જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કરી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર ધ્વારા મોરબી જિલ્લામાં ધો.૧૦ની પૂરક પરીક્ષા મોરબી ખાતે ધી.વી.સી.ટેક.હાઈસ્કુલ,મોરબી અને  નીલકંઠ વિદ્યાલય,રવાપાર રોડ, મોરબી તથા ધો.૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા મોરબી ખાતે  સ. વ. પ. કન્યા વિદ્યાલય,નવા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,શનાળા રોડ, અને ધો.૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા મોરબી ખાતે ડી.જે. પટેલ કન્યા વિદ્યાલય, નવા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,શનાળા રોડ,એમ.પી.શેઠ ગર્લ્સ હાઈસ્કુલ,અને નવયુગ વિદ્યાલય, નવા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ,શનાળા રોડ યોજાનાર છે.

જેમાં પરિક્ષા કેન્દ્રો જાહેર કરવામાં આવેલ હોય તેવા પરિક્ષા સ્થળની આસપાસના ૨૦૦ મીટર (બસો મીટર) ના વિસ્તારમાં તારીખઃ-૦૮-૦૭-૨૦૧૭ થી તા.૧૧-૦૭-૨૦૧૭ સુધી પરિક્ષામાં ગેરરીતી કરવાના ઇરાદાથી કે અનિયમિતતા ઉભી કરવા અને પરિક્ષા કાર્યમાં ખલેલ પાડવાના ઇરાદાથી ચાર કરતા વધુ વ્યકિતઓએ એકત્રીત થવું નહી અથવા કોઇ સભા ભરવી નહી કે કોઇ સરધસ કાઢવું નહી તેમજ પરીક્ષા સ્થળે મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ, ટેબ્લેટ, કેલ્કયુલેટર વાળી ઘડીયાળ તેમજ કોઇપણ પ્રકારના ઇલેકટ્રોનિકસ ઉપકરણો લઇ જવા નહી તેમજ નિર્દીષ્ટ વિસ્તારની આસપાસ ઝેરોક્ષ અથવા લીથો કે અન્ય કોઇ રીતે પરીક્ષા કાર્યમાં ગેરરીતિ કરવા કોપીંગ વગેરે ગેરકાયદેસર કૃત્યુ કરવુ નહી તેવો હુકમ ફરમાવેલ છે.

આ હુકમ નીચેનાને લાગુ પડશે નહી.

સ્થાનિક સતાવાળાઓ પાસેથી જરૂરી પરવાનગી મેળવી હોય તેવી વ્યકિત કે વ્યકિત સમુહ તેમજ ઓળખપત્ર ધરાવતા પરિક્ષાર્થીઓને તેમજ પરિક્ષા કાર્યમાં રોકાયેલ તમામ વ્યકિતઓને (પરિક્ષાર્થીઓ મોબાઇલ ફોન સાથે લઇ જઇ શકશે નહી.), ફરજ ઉપર હોય તેવી ગૃહ રક્ષક દળની વ્યકિતને, કોઇ લગ્નના વરઘોડાને, સરકારી નોકરીમાં અથવા રોજગારમાં હોય તે વ્યકિતને, કોઇ સ્મશાન યાત્રાને, લાગુ પડશે નહિ આ હુકમનો ભંગ કરનાર શિક્ષાને પાત્ર થશે

Comments
Loading...
WhatsApp chat