દિવ્યાંગ પારિતોષિક સ્પર્ધા-૨૦૧૮ ના ફોર્મ ભરવા માટેની યાદી

સરકાર દ્વારા (૧) શ્રેષ્ઠ કાર્યક્ષમ દિવ્યાંગ કર્મચારીઓ/ સ્વરોજગાર કરતી શ્રેષ્ઠ દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ (૨) દિવ્યાંગોને નોકરીએ રાખનાર શ્રેષ્ઠ નોકરીદાતાઓ અને (૩) દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને થાળે પાડવાની કામગીરી કરતા પ્લેસમેંન્ટ ઓફિસરોને રાજ્ય કક્ષાના અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના પારિતોષિક આપવાની યોજના અમલમાં છે

જે અન્વયે દિવ્યાંગ પારિતોષિક મેળવવા ઇચ્છુક દિવ્યાંગ કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓ અથવા દિવ્યાંગ કર્મચારીઓને નોકરીમાં રાખનાર અધિકારીઓ/ નોકરાદાતાઓ અથવા પ્લેસ્મેંન્ટ ઓફિસ્રોએ અથવા સ્વરોજગાર કરતા દિવ્યાંગ્ વ્યક્તિરોએ નિયત નમુનામાં ફોર્મ ભરીને, (રાજ્ય કક્ષાના અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના પારિતોષિક માટે અલગ અલગ ફોર્મ ભરવાનું રહે છે) જરુરી દસ્તાવેજો સાથે, બે નકલમાં તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૮ સુધીમા રોજગાર વિનિમય કચેરી, જિલ્લાસેવા સદન રુમ નં.૨૧૪, બીજો માળ, સો-ઓરડી વિસ્તાર, મોરબીને રૂબરૂ કે ટપાલથી પહોંચતા કરવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે.

જરુરી ફોર્મ વેબસાઇટ http://www.employment.gujarat.gov.in પરથી મેળવી શકાશે અથવા અથવા જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતેથી વિના મુલ્યે મળી શકશે. તેમ રોજગાર અધિકારી બી.ડી.જોબનપુત્રા મોરબીની યાદીમાં જણાવેલ છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat