માળીયા(મી.) ખાતે ૨૧મી જુનના રોજ એપ્રેન્ટીશ ભરતી મેળો યોજાશે.

રોજગાર વિનિમય કચેરી, મોરબી ઉપક્રમે તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ સવારના ૧૧.00 કલાકે સફર સંસ્થા, નવા રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, માળીયા ખાતે મુખ્યમંત્રી એપ્રેંટીસશીપ યોજના અન્વયે “એપ્રેંટીશ ભરતી મેળા” નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં આઇટીઆઇ/ડીપ્લોમા/ સ્નાતક/અનસ્કીલ્ડ/એસએસસી વગેરેની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની એપ્રેન્ટીસશીપ તરીકે (અથવા કામદાર તરીકે) પસંદગી કરવા માટે અગ્રગણ્ય ઔદ્યોગિક એકમોના પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહેશે અને પસંદગીની કાર્યવાહી કરશે,

જેથી એપ્રેન્ટીસશીપ તરીકે જોડાવા ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ પોતાના તમામ શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાણપત્રો,સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી. આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ સાઇઝનાફોટોગ્રાફ વગેરે અસલ અને નકલો સાથે,( તેમજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વર્ષથી ઓછી હોય તો વાલી સાથે,)સ્વખર્ચે ઉપસ્થિત રહેવું. રોજગાર વિનિમય કચેરી ખાતે નામ નહી નોંધાવેલ ઉમેદવારો તેમજ અગાઉથી ખાલી જગ્યાઓ નહી નોંધાવેલ નોકરીદાતાઓ પણ ઉપસ્થિત રહી શકશે.

એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ વિનામુલ્યે હોય છે અને પ્રતિમાસ સરકારના નિયમોનુસાર સ્ટાઇપેન્ડ અને રજાના લાભો મળવાપાત્ર છે. તેમજ તાલીમ પુર્ણ થયે અખિલ ભારતીય વ્યવસાય કસોટીમાં સફળ થનાર ઉમેદવારોને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. તેમ રોજગાર અધિકારી બી.ડી.જોબનપુત્રા મોરબીની યાદીમાં જણાવેલ છે.

Comments
Loading...
WhatsApp chat